В.В. СЛЮСАРЕНКО, 

керівник кафедри суспільно-гуманітарного циклу, 

вчитель української мови та літератури

 

ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО – СЬОГОДНІ

                                                                                          «Навчання без міркування – даремне,

    міркування без навчання – небезпечне»
Конфуцій

 

Учителі кафедри суспільно-гуманітарного циклу – це творчі люди, інтелектуали, професіонали, котрі усвідомили, що сучасна школа потребує глобальних змін. 

 Передумови успішної освіти (за доповіддю Жака Делора «Освіта: прихований скарб»):

 • навчитися пізнавати;

 • навчитися виконувати;

 • навчитися жити разом;

 • навчитися жити.

А це здебільшого залежить не від кількості отриманих знань, а від здатності встановити й реалізувати зв’язок між «знанням — умінням» і ситуацією, що відповідає розумінню сучасних завдань освіти. Компетенції – це завдання, поставлені перед дитиною, а компетентності — результати.

Компетентнісний підхід протистоїть:

 • традиційному предметному навчанню, в основі якого — ідея трансляції та засвоєння знань (інформації);

 • селективній, дворівневій (знає — не знає) системі оцінювання;

 • примусовим формам організації навчальних занять (як у конвеєрному способі організації праці);

 • вертикальній, ієрархічно організованій системі адміністративного керування.

Учителі кафедри суспільно-гуманітарного циклу прагнуть позбутися енциклопедичності змісту шкільного навчання, щоб формувати в школярів передовсім ті знання, які є необхідними для використання під час виконання практичних, ситуативних, особистісно орієнтованих комунікативних завдань.

Структура кафедри

суспільно - гуманітарного циклу

 

Н.М. Лобанова (учитель української мови та літератури, учитель-екпериментатор)  працює над темою  «Метод 6-ти капелюхів. Латеральне мислення де Боно — методи та завдання». Латеральне мислення полягає в тому, щоб мислити нестандартно, в обхід логіки, хоча вона й не відмітається, але відіграє другорядну роль. Розвинути його можна, якщо виконувати спеціальні вправи, розв’язувати задачі, шукати нешаблонний вихід з глухого кута.

Для того, щоб мислити нестандартно й втілювати в життя щось нове, необхідно знати, як можна прийти до нової ідеї шляхом відмови від старих шаблонів. Нешаблонне мислення можна назвати глобальною інтуїцією, раптовим власним натхненням або аутогенним станом людини. Однак латеральне мислення – це не хаос у свідомості. Людина може керувати ним.

Ідеться про спосіб пошуку розв’язання проблем за допомогою незвичайних методів, ігнорованих логікою. Автором цього поняття є лікар з Британії Едвард де Боно, і сьогодні його праці беруть за основу авторитетні експерти у сфері менеджменту та креативності. Він стверджує, що при логічному мисленні розумом керує логіка, тоді як у процесі креативного пізнання її роль другорядна. Латеральний тип мислення, або бічний, знаходить ідею, а логіка її розвиває. 

В. Є. Дзюбко (учитель зарубіжної літератури, учитель-експериментатор) працює над темою «Формування комунікативної компетентності в процесі вивчення зарубіжної літератури». Мета таких уроків – навчити приймати рішення та робити правильний вибір; відчувати себе членом колективу; виробити необхідність та вміння співпрацювати з іншими людьми; працювати якісно, проявляти ініціативу; навчити працювати з великим обсягом різноманітної інформації, самостійно здійснювати її пошук.

В. В. Слюсаренко (учитель української мови та літератури) працює над темою «Впровадження кейс-технологій на уроках української літератури».   Цей метод ґрунтується на концепції розвитку розумових здібностей учнів і спрямований на розвиток творчого мислення. Він сприяє успішній реалізації низки освітньо-виховних цілей: набуття невідомої раніше інформації, розвиток компетентностей та здатності працювати з літературою, удосконалення вмінь спілкуватися, розвиток творчих здібностей.

Використання методики СASE створює умови для максимального залучення до роботи всього класу. Кожному учневі пропонується диференційоване завдання, здійснюється індивідуальний підхід, проводиться робота з обдарованою молоддю.

  Мета кейс-технологій — навчити учнів:

 • шукати інформацію, необхідну для вирішення ситуаційного завдання;      

 •  аналізувати інформацію самостійно та у складі групи;

 •  шукати інформацію, необхідну для вирішення певного завдання;

 • виявляти ключові проблеми запропонованого завдання;

 • шукати альтернативні шляхи вирішення певного завдання та оцінювати їх;

 • обирати оптимальне рішення та планувати програму дій.

             Крім цього, застосовуючи кейс-технології, можна сформувати такі соціальні компетентності:

 • комунікативні навички;

 • презентаційні уміння;

 • інтерактивні уміння, що дають змогу ефективно взаємодіяти й ухвалювати колективні рішення;

 • експертні уміння та навички;

 • уміння самостійно знаходити та опрацьовувати різноманітну інформацію.

Н.І. Музиченко (учитель української мови та літератури), аспірантка НПУ ім. Гоголя, автор 12-ти наукових публікацій ВАК, у тому числі двох у закордонних виданнях; пройшла навчання за програмами «Основи тьюторства» (2015р.) та «Intel» — навчання для майбутнього» з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні української мови та літератури;  переможець конкурсу «Учитель року – 2015» у номінації «Українська мова та література» у м. Бровари, лауреат обласного конкурсу; переможець конкурсу «Учитель року – 2018» (Печерський район м. Києва) у номінації «Українська мова та література»; дослідниця історії Броварщини, працює над темою «Формування національно свідомої особистості на уроках української мови та літератури».

Головне завдання як учителя — сформувати в учнів усвідомлення важливості вивчення рідної мови, літератури й культури. Це відбувається шляхом:

 • набуття знань про функціонально-стилістичну систему української мови;

 • засвоєння норм мовленнєвої поведінки в різних сферах;

 • розвиток умінь і навичок переконливо викладати свої думки, дискутувати, вести діалог, дотримуючись правил мовленнєвого етикету;

 • формування навичок роботи з різними видами текстів, стилів;

 • виховання потреби самоосвіти з метою постійного вдосконалення особистої мовленнєвої діяльності. 

Без сумніву, найкращим матеріалом для вивчення всього багатства зображальних і виражальних засобів рідного слова є твори українських письменників. Готуючись до уроку, добирає твори, пройняті любов’ю до рідного краю, землі, природи, повагою до історії українського народу. Дібраний таким чином дидактичний матеріал дає змогу ознайомити учнів з нашою історією, з особливостями традиційного українського побуту, відносинами в родині, шанобливим ставленням до праці, до жінки-матері, з народною медициною, міфологією тощо.

Дібрані тексти майстрів слова формують в учнів культуру мовленнєвої поведінки. Діти усвідомлюють, що українській мові не властиво лайливі слова, вона мелодійна й лексично багата. Так, щоб досягти мети формування національно свідомої, духовно і мовно багатої особистості, необхідно виховати в учнів шанобливе ставлення до мови й літератури рідного народу. Українській мові як рідній і державній відводиться найважливіша роль у формуванні особистості учня. Адже саме СЛОВО й творчість письменників відображають історію, характер народу, його психологічний стан у певні періоди історії, звичаї,  побут, схильності, що є проявами його ментальності. Тому основну увагу на уроках рідної мови та літератури приділяє роботі з текстами.

Т.Р. Могилко (учитель зарубіжної літератури) працює над темою «Особистісно зорієнтований підхід до планування та проведення сучасного уроку зарубіжної літератури». 

Необхідно визнати, що шкільний урок став більш гнучким за задачами, метою, за формами та методами проведення, різноманітним за технічними засобами, які використовує вчитель, та все ж таки далеко не завжди його можна вважати особистісно орієнтованим.

Часто під особистісно орієнтованим підходом до уроку розуміють гуманне, шанобливе ставлення до учня, вбачаючи завдання вчителя перш за все в тому, щоб створити емоційно позитивний настрій класу на роботу.

Широко використовуються уроки, насичені самостійними творчими завданнями, рольовими іграми та елементами самостійної дослідницької роботи.

Н.С. Андрійко (учитель зарубіжної літератури, Заслужений учитель України) працює над темою «Стимулююча функція вмотивованого залучення до пізнавально-пошукової та творчої діяльності на уроках зарубіжної літератури». Сучасний громадянин України повинен швидко адаптуватися в мінливих життєвих ситуаціях, критично мислити, уміти творчо застосовувати здобуті знання та набуті вміння на практиці, бути здатним генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення, творчо мислити; уміти трансформувати інформацію, одержану з різних джерел, для індивідуального розвитку та самовдосконалення. 

Саме предмет «Зарубіжна література» головною метою вивчення курсу ставить розвиток в учнів високої читацької культури й загальної культури, формування життєвих компетенцій, які базуються на знаннях, соціальних навичках, світоглядних переконаннях, а особливо – уміння пізнавального й творчого характеру. Уроки зарубіжної літератури надають можливість розвивати творчі нахили та творчу уяву ліцеїстів.

Вчителі історії Я.Л. Василенко та О.В. Ферт працюють над темою «Вдосконалення методологічної та програмової бази, що функціонувала б як складник сучасного освітнього простору ліцею та забезпечувала б формування основних соціально-історичних та світоглядних  компетентностей». Використовують у своїй роботі метод проектів, інтерактивне навчання, електронні конструктори таблиць, нові технології календаризації навчального матеріалу, інформаційно-комунікаційні методи: застосування інтернет-, відео-ресурсів, тестові: конструювання тестових робіт за типом ЗНО. В позакласній роботі застосовують метод сімейних історій. Періодично в ліцеї проводиться круглий стіл «Моя родина – Україна». Сімейні історії ліцеїстів через електронні та відеопроекти: «Родина Писаренків», «Мій дідусь», «Історія очима українців», «Становлення нації в Україні» , «Родина Й. Сліпого», листи-хроніки учнів, які переселились до Києва з зони АТО.

Звісно, у будь-якої методики чи технології навчання є свої переваги та недоліки. Тому наші вчителі-гуманітарії завжди готові до нового, вивчають сучасні технології навчання, щоб найкращі з них запровадити на уроках, бо сучасні діти потребують іншого підходу в навчанні: урок має бути динамічним, цікавим, інтерактивним, компетентнісним, викликати бажання вчитися, самостійно знаходити необхідну інформацію, займатися дослідницькою діяльністю тощо. Усі учні – унікальні особистості зі своїми надіями, талантами, тривогами, страхами, захопленнями й прагненнями. Тому ми хочемо створити школу майбутнього вже сьогодні.

 

О. Л. ЧЕПУР, 

учитель математики

Метою розробок нових освітніх технологій в усі часи було забезпечення засвоєння єдиного програмного матеріалу всіма учнями на рівні можливостей кожного, але не меншому, ніж той рівень, що його вимагає програма.  На уроці учні повинні отримати певний обсяг відомостей з теми та закріпити одержані знання практикою навчальних задач. Найкраще це завдання вирішується в умовах уроку у процесі спілкування учителя й учнів або учнів один з одним. Подальше оцінювання може відбуватися різним чином, і краще, якщо воно буде диференційованим. Процес конструювання навчального заняття можна уявити як процес встановлення зв’язків між  частинами у структурі заняття і зв’язків усередині кожної структурної частини. 

Логіку засвоєння учнями знань в основному охоплюють такі етапи:

  • актуалізація суб’єктивного досвіду учнів;

  • обґрунтування необхідності  (логіка появи) нового знання;

  • усвідомлення змісту нового знання та нових способів діяльності;

  • аналіз та засвоєння нового;

  • первинна перевірка  розуміння вивченого;

  • закріплення й застосування вивченого;

  • узагальнення та систематизація;

  • самоконтроль та рефлексія;

  • підбиття підсумків.

Розробка вчителем технологічних карт уроку, де простежуються всі тенденції сучасної освіти, є необхідною умовою набуття учнями освітніх компетентностей,  які залишаться з ними на все життя. Основним трендом дидактики сьогодні і в Україні, і у світі є диференційоване навчання, набуття учнями навичок командної роботи. Для цього варто на уроках вчити парній та груповій роботі.  Мета навчання сьогодні — розвинути в молодій людині ті компетентності, які дадуть змогу аналізувати весь потік інформації, що проходить кожного дня повз неї. Адже взагалі навчання людини не припиняється після закінчення навчального закладу, воно триває все життя.

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА УРОКУ МАТЕМАТИКИ У 6-МУ КЛАСІ

ЗА ТЕМОЮ: «ДІЇ ЗІ ЗВИЧАЙНИМИ ДРОБАМИ»    

   

Тема уроку

Дії із звичайними дробами

Тип уроку

Урок узагальнення й систематизації знань (може бути адаптивно-перетворювальним)

Діяльнісна мета: формування в учнів умінь працювати із дробами.

Змістова мета: розширення понятійної бази за рахунок включення в неї нових елементів.

Задачі:

 Навчальні

- повторити основні дії із звичайними дробами; 

- закріпити правила при виконанні завдань.

Розвивальні:

- розвивати позитивну мотивацію  до навчально-пізнавальної діяльності кожного учня у процесі розв’язування задач;

- розвивати математичні  та комунікативні компетенції  учнів.

Виховні: 

- виховувати  наполегливість,  цілеспрямованість, уміння адекватно оцінювати свою роботу й роботу інших.

Методи:  проблемно-пошуковий, словесний, наочний, практичний. 

Обладнання: ПК, мультимедійний проектор, картки  для уроку, крейда, дошка.

Заплановані результати

Предметні

Знати: 

 • правило додавання дробів з різними знаменниками; 

 • правило віднімання дробів з різними знаменниками;

 • правило множення звичайних дробів на натуральне число;

 • правило ділення звичайних дробів на натуральне число;

 • правила роботи з мішаними числами;

 • знаходження дробу від числа;

 • знаходження числа за даною величиною його дробу;

 • дві основні задачі на відсотки.

Вміти:

 • застосовувати  ЗУН по діях з дробами на прикладах і текстових задачах;

 • оцінювати діяльність за заданими  критеріями.

Особистісні:

 • формування  пізнавального  інтересу до нових знань, способів  їх узагальнення й систематизації;

 • виховання культури особистості; 

 • Розвиток навичок культурної  співтворчості з однокласниками й уміння   знаходити рішення у процесі суперечки.

Метапредметні

 • планувати,  контролювати й  оцінювати навчальні дії відповідно до поставленої задачі  та умов її реалізації; 

 • сприяти набуттю учнями  навичок спілкування під час спільної  роботи;

 • робити висновки на основі узагальнення знань;

 • уміти дотримуватися правил.

Елементи технологій

Проблемного  навчання, ігрової,  ІКТ

Форма роботи

Індивідуальна, робота в парах, фронтальна робота

Міжпредметні зв’язки

Физика (рівномірний рух)

Організація простору 

Фронтальна  робота, робота в парах, індивідуальна робота

 

РОЗГОРНУТИЙ ПЛАН УРОКУ

 

Назва

ресурсів

Діяльність

учителя

Діяльність

учнів

Навчальні компетенції, що формуються

Пізнавальні

Регулятивні

Комунікативні

Особистісні

1.Організаційний етап (2 хв.)

Вступне слово вчителя.

Привітання учнів, перевірка готовності  до уроку, перевірка наявності карток для уроку.

Привітання вчителя.

Перевірка навчального приладдя.

Прогнозування власної діяльності.

Уміння слухати.

Ввічливість.

2. Постановка мети  й задач уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів (4 хв.)

Презентація уроку

(Слайд 1) — тема уроку;

(Слайд 2) — крилатий вислів про дроби.


Запитання: «Як розуміти вислів?»

На минулих уроках ми проходили тему «Звичайні дроби». Сьогодні я пропоную  подивитись, як дроби «працюють» у нашому житті.  

На початку розкажіть:

Які дії зі звичайними дробами ви вмієте виконувати?

Як гадаєте, що ми маємо робити на уроці сьогодні?

Сформулюйте тему заняття (Слайд 4).


Повторити мету уроку: «Закріпити вміння працювати із звичайними дробами».


Задати позитивний настрій на успіх: «Нас багато, ми розумні й кмітливі, отже нам не буде складно, а буде цікаво й корисно».

Включаються в діловий ритм уроку.

Ведуть діалог з учителем і один з одним, відповідають на запитання вчителя, висловлюють думки.

Відповідають на запитання вчителя.

Самостійно формулюють запитання, мету й ознайомлюються із задачами уроку.

Записують тему уроку в зошит.

Самостійне виділення й формулювання пізнавальної мети.


Аналіз.

Цілепокладання 

(постановка навчальної задачі).

Планування й прогнозування своєї діяльності.

Уміння слухати й чути.

Формування стійкої мотивації до навчання.

3. Актуалізація знань (10хв.)

Презентація «Побутові задачки»

Пропоную вам уявити себе вдома (в своїй квартирі, кімнаті) й виконати такі математичні вправи, що їх потребує побут:  (Слайд 5, 6, 7 — рецепти, ремонт, ліки для тваринки).

Підведення учнів до висновку, що

математичні інструменти (скорочення, додавання, віднімання, множення, ділення, знаходження дробу від числа та числа за його дробом, відсотки) використовуються не тільки в науковій роботі, а й у побуті.

Виконують завдання з презентації.

В ході виконання завдань учні застосовують набуті знання з теми «Дії з дробами».

Самостійне складання алгоритмів діяльності при розв’язуванні проблем творчого й пошукового характеру.


Вибір ефективних способів розв’язку.

Уміння засвоювати навчальну задачу.


Володіти навичками самоконтролю й саморегуляції та взаємоконтролю й взаєморегуляції.

Уміння досить повно й послідовно виражати свої думки, мати комунікативні навички.

Уміння адекватно реагувати на труднощі й не боятися зробити помилку.

4.  Застосування набутих знань (13 хв.)

Презентація

«Найкращий спосіб навчитися чомусь — це відкрити явище самостійно».

(Д. Пойа).

(Слайд 8) —

пропонує самостійно потренувати правила дій у парах. Для цього використати карточки, що їх завчасно приготували учні.


Показуємо приклади застосування правил 

(Слайди 9 — 11…).

Виконують завдання з презентації.


Аналізують інформацію, самостійно формулюють правила дій.


Записують їх на картки для  пам’яті. 


Засвоюють прийоми обчислень, записують приклади в зошитах.

Пошук та  виділення необхідної інформації.


Структурування знань.


Усвідомлена побудова висловлювання в усній та письмовій формі,  підведення під поняття, виведення наслідків.


Встановлення причинно-наслідкових зв’язків. 


Моделювання.

Уміння слухати відповідно до цільової установки.


Планування спільної діяльності.

Уміння ставити запитання й відповідати на них найкращим чином.

Змісто-творення.

5. Швидка перевірка розуміння (13 хв.)

Самостійна робота

«Математику не можна вивчити, спостерігаючи, як розв’язує сусід!» 

(А. Нівен).

Навчитися можна тільки розв’язуючи самотужки.


Завдання «Заповни пропуски».

Виконання завдань, самостійна робота.

Вибір найбільш ефективних способів розв’язання задач  залежно від умови.


Побудова логічного ланцюжка міркувань, синтез.

Саморегуляція.

Уміння формулювати власну думку.

Уміння адекватно реагувати на труднощі й не боятися помилок.

6. Контроль і самоперевірка знань (5 хв.)

Презентація

Демонстрація правильних розв’язків.

Учні оцінюють роботу сусіда одним реченням, попередньо вчитель наводить приклади доброзичливого, але справедливого ставлення до чужої роботи.

Виконують завдання самостійної роботи.


Оцінюють роботу іншого учня.

Побудова логічного ланцюжка міркувань.

Контроль діяльності(робота за заданим еталоном).

Оцінювання.


Виконання завчасно обумовлених правил.

Уміння виробляти продуктивні стосунки з ровесником (у парі) й дорослими.

Планування навчального спілкування.

7. Інформування про домашнє завдання, настанови з його виконання (1хв.)

Домашнє завдання, забезпечення розуміння дітьми його задач та способу виконання.

Записують домашнє завдання.

Уміння розуміти навчальну задачу.

  Уміння ставити навчальні запитання.

8. Підсумки уроку. Рефлексія навчальної діяльності на ньому (2хв.)

Останні слайди,

«смайлики».

Запитання:

Досягли мету уроку?

Що повторено?

Що закріпили?

Які труднощі виникли?


Рефлексія зі спілкування один з одним.


Оцінити свій стан за результатом уроку «смайликом».

Учаться володіти своїми емоціями, аналізуючи їх.

Моделювання.

Ретроспективна рефлексія.


Оцінювання якості й рівня усвідомлення.

Уміння аналізувати й усвідомлювати, а також висловлювати свої думки й почуття.

Само-оцінювання.

 

Урок, проведений поетапно за такою технологічною картою, формує в учнів пізнавальні, регулятивні, комунікативні та особистісні компетентності.  Застосування задач прикладного характеру потребує особливого підбору, адже через них учні мають змогу бачити предмет не тільки з наукової точки сприйняття, але й побутово, оволодівати знаннями для застосування в повсякденному житті.

На етапах роботи в групах, оцінювання та контролю важливим є виховання в учнів доброзичливого та коректного ставлення до думки та роботи інших, тим самим виховуючи уміння адекватно реагувати на труднощі і не боятися помилок, сприймати їх не як невдачу, а особистісне зростання.