Л.М. Когут,

учитель інформатики

ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

В умовах стрімкого розвитку українського суспільства, формування все вищих вимог до компетентності сучасної людини, в рамках концепції загальної соціальної діджиталізації, з’являються нові запити до якості підготовки учнів закладів загальної середньої освіти.

Завданням сучасної освіти з огляду на компетентнісний підхід є гармонійний розвиток особистості, яка повинна володіти всіма необхідними здібностями, знаннями, уміннями та навичками для комфортного життя в суспільстві та успішної професійної самореалізації. Означене завдання вимагає перегляду наявних освітніх технологій, методів та засобів навчання, та їх модернізацію відповідно до вимог сучасності.

Вивчення наукової літератури та ґрунтовний аналіз наукових розробок проблеми компетентнісного підходу в освіті [1; 3; 6] дозволяє сформулювати авторське визначення категорії «компетентність»: інтегральне утворення, що визначає рівень розвитку особистості, у конкретних його напрямах, а його досягнення здійснюється через опанування необхідних компетенцій.

На наше переконання, втілення ідей компетентнісного підходу в рамках загальної середньої освіти забезпечить якісне навчання, дозволить модернізувати освітній процес, впроваджувати більш результативні освітні технології, сприятиме формуванню конкурентоспроможної особистості та майбутнього фахівця.

Аналіз базових компетентностей учня загальноосвітнього закладу освіти [3] дозволяє виокремити цифрову компетенцію як одну з найважливіших. Цифрова компетентність, на наш погляд, є синтезом особистісних, технічних та інтелектуальних знань, умінь та навичок, необхідних для комфортного життя в цифровому світі через продуктивне використання цифрових інструментів у досягненні поставлених цілей.

Аналіз педагогічної літератури [2; 4; 7; 8; 13; 14; 15; 16] дав можливість визначити зміст цифрової компетентності учня. Відтак, зміст цифрової компетентності учня охоплює технічну безпеку та технічну грамотність, інформаційно-операційні уміння та навички, комунікацію в Інтернеті та цифрові споживацькі уміння та навички. Структуру цифрової компетентності складають: інформаційно-операційний, комунікативний, продуктивно-творчий, практично-діяльнісний компоненти та компонент кібербезпеки. На основі розроблених критеріїв оцінювання цифрової компетентності визначено можливі рівні її сформованості в учнів, зокрема: елементарний, базовий, системний та просунутий.

Аналіз методів та засобів навчання [5; 9; 10; 11; 12] дав змогу виокремити ті, які на наш погляд, є найбільш доцільними у процесі формування цифрової компетентності в умовах інноваційного розвитку освітнього середовища закладу загальної середньої освіти. В цілому ефективним було визнане електронне навчання, яке реалізується завдяки методам мультимедіа. Можливість формування цифрової компетентності учнів забезпечується, на наше переконання, впровадженням в освітній процес методу проектів, засобів мультимедійної презентації, використанням веб-квестів, інтелект-карт, комп’ютерного моделювання.

Відтак, ми вважаємо, що модернізація традиційних та впровадження інноваційних методів навчання на основі електронного навчання створює умови для якісного формування цифрової компетентності учнів в умовах інноваційного розвитку освітнього середовища закладу загальної середньої освіти.

Перспективою подальших наукових розвідок вважаємо виокремлення та обґрунтування педагогічних та організаційних умов формування цифрової компетентності, побудову структурно-функціональної моделі її реалізації в освітньому процесі, розробку педагогічної технології її формування у процесі вивчення різних навчальних дисциплін, створення навчально-методичних комплексів щодо формування цифрової компетентності.

Список використаних джерел

1.Байбара Т. М. Компетентнісний підхід в початковій освіті: теоретичні засади / Т. М. Байбара // Початкова школа. ‒ 2010. ‒ №8. ‒ С. 46‒51.
2.Берман Н.Д. К вопросу о цифровой грамотности / Н. Д. Берман // Современные исследования социальных проблем. 2017. Т. 8. № 6-2. С.35-38.
3.Бібік Н. В. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз / Н. В. Бібік // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / За загальною редакцією О. В. Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004. – С. 4550.
4.ГайсинаС.В. Цифровая грамотность и цифровая образовательная среда школы [Электронний ресурс]. ‒ Режим доступу: https://spbappo.ru (дата звернення: 7.11.2019).
5.Голуб Г. Б. Метод проектов ‒ технология компетентностно-ориентированного образования / Г. Б. Голуб, Е. А. Перелыгина, О. В. Чуракова // под ред. Е. Я. Когана. ‒ Самара: Учебная литература; Фёдоров, 2006. ‒ 176 с.
6.Заблоцька О. С. Компетентнісний підхід як освітня інновація: порівняльний аналіз / О. С. Заблоцька // Вісник Житомирського державного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 40. – С. 63–68.
7.Кудлай В. О. Цифрова грамотність особистості в контексті розвитку інформаційного суспільства / В. О. Кудлай // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: філософія, культурологія, соціологія. – 2015. – Вип. 10. – С. 97104.
8.ЛисенковаА.А. Цифровая грамотность и экология глобального сетевого пространства / А. А. Лисенкова // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2017. Т. 5. – № 79. С.8794.
9.Мануйлов В. Г. Мультимедійні компоненти презентацій Power Point XP / В. Г. Мануйлов // Інформатика та освіта. № 12. 2004, № 1, № 2, № 5. 2005.
10.Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: пособ. для учит. и студ. пед. вузов / Н. Ю. Пахомова. ‒ Москва: АРКТИ, 2003. ‒ 110 с.
11.ПометунО.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук. метод. посіб. / О.І.Пометун, Л.В.Пироженко / за ред. О.І.Пометун. – К. : Вид-во А.С.К., 2004. – 432 с.
12.Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих : навч.-метод. посіб. / С. О. Сисоєва. ‒ Київ: ЕКМО,2011. ‒ 324 с.
13.Солдатова Г.У., Нестик Т.А., Рассказова Е.И., Зотова Е.Ю. Цифровая компетентность подростков и родителей. Результаты всероссийского исследования. М.: Фонд Развития Интернет, 2013. 144 с.
14.Belshaw D. The Essential elements of digital literacies [Электронний ресурс]. Режим доступу: http://digitalliteraci.es (дата звернення: 10.11.2019)
15.Martin A. & Grudziecki J. DigEuLit: Concepts and tools for digital literacy development / Martin & J. Grudziecki // Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences. 2006. Vol. 5(4). P. 249–267.