Олімпіада з психології та педагогіки

Тривалість - дві години. 

Завдання складаються з трьох блоків: 

1. Тести з загальних знань по психології та педагогіки. 

2. Аналіз педагогічної ситуації. 
Розуміння проблематики, психолого-педагогічний аналіз учасників конфлікту, стратегії вирішення, висновки. 

3. Есе на задану тему. 
Відповідність темі, психолого-педагогічна спрямованість, наявність власної позиції автора, логічність викладення думок, оригінальність і творчий характер, грамотність і естетичні та оформлення. 

Есе – вид письмової роботи, що виражає індивідуальні враження та міркування автора з конкретного питання. У процесі написання есе важливо продемонструвати вміння осмислити конкретну проблему і сформулювати певну позицію щодо неї. 

Структура есе. Есе не має жорстко заданої структури, тому що вона залежить від специфіки конкретної теми і переваг автора. Однак у загальному вигляді есе повинно містити кілька логічних частин: 

1. Вступ. У вступі коротко викладається суть, актуальність і значимість проблеми. Тут також формулюється мета даної роботи, питання, відповідь на яке автор має намір викласти в ході написання есе. 
2. Основна частина. Даний розділ займає основний обсяг есе. Тут послідовно розкривається тема. Основна частина може бути представлена у вигляді цілісного тексту або може бути розділена на кілька частин, що мають свій підзаголовок. Зазвичай розділи (що мають власний підзаголовок) виділяються за принципом «один розділ - одна теза, думка». 
3. Заключення. У заключенні викладаються висновки, що випливають з розгляду основного питання, узагальнюється авторська позиція з досліджуваної проблематики. 


Бажаємо всім успіхів! 

Примірник завдань (завдання до третього міського етапу минулого року):

 

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з педагогіки та психології

2012-2013 н.р.

Тести психолого-педагогічної спрямованості (20 хв.)

Педагогіка - це наука про:

 а) підготовку вчителя до роботи в школі;

б) способи наукового пізнання;

в) психологічні особливості особистості;

г) фізіологічні закономірності розвитку дитини;

д) вивчення процесів виховання, навчання та розвитку особистості.

 

 У перекладі з грецької педагогіка означає:

а) повторення;

б)  відтворення;

в) управління;

г) закріплення;

д) дітоведення.

З. Об'єктом педагогіки є:

а) психологічні особливості особистості;

б) методи педагогічного дослідження;

в) педагогічний процес;

г) вчення про принципи побудови теорії;

д) міждисциплінарні зв'язки людинознавства.

 

4.  Виховання - це:

 а)спілкування людей у неформальних об'єднаннях;

б) дія середовища на особистість;

в) формування особистості дитини;

г) навчальна діяльність школярів;

д) підготовка людини до професійної діяльності.

 

 5. Розвиток - це:

а) підготовка до вибору професії;

б) збільшення зросту і маси тіла;

в) стихійний процес, незалежний від волі людини;

г) пристосування до умов життя;

д) кількісні та якісні зміни в організмі людини.

 

 6. Чинники розвитку особистості:

а) спадковість, середовище, виховання, самовиховання;

б) інтерес до навчання, рівень досягнень;

в) рівень знань з навчальних дисциплін;

г) статусне положення в колективі;

д) методи навчання і виховання.

 

7. Вимога до особистості педагога:

а)професійно компетентний;

б) хороший сім'янин;

в) конформістичний;

г) цікавий;

д) байдужий.

8. Принцип гуманізації характеризує:

 А) вседозволеність;

б) повага до права людини бути собою;

в) розвиток пізнавальних сил учнів;

г) виховання працьовитості;

д) виховання акуратності, ощадливості.

 

9. Демократичний стиль спілкування:

а) стиль, що характеризується високим ступенем делегування повноважень, ґрунтується на глибокій повазі до особистості;

б) стиль, в якому дитині надається повна самостійність у роботі і в прийнятті рішень;

в) стиль, що ґрунтується на беззаперечному підкоренні дитини та утверджує вплив на неї через командно-наказові методи;

г) стиль, при якому вчитель одноосібно вирішує всі питання, не враховуючи думки дітей.

 

10. Педагогічний такт:

а) сукупність раціональних засобів, спрямованих на реалізацію методів і прийомів навчально-виховної роботи;

б) комплекс властивостей вчителя, що забезпечує високий рівень його діяльності;

в) виховна діяльність, спрямована на корекцію неправильних суджень, оцінок, цінностей;

г) почуття міри, дотримання правил порядності, уміння висувати розумні педагогічно обумовлені вимоги до учнів

 

Встановіть логічні зв'язки (з’єднайте відповідності лініями):

11) Самосвідомість

а) емоційно насичені оцінки самого себе як особистості, власних здібностей, етичних якостей і вчинків, що є важливим регулятором поведінки;

12) Самооцінка

б) психічне явище, усвідомлення людиною себе в якості суб'єкта діяльності, в результаті якої уявлення людини про саму себе складаються в образ «Я»;

13) Я-концепція

в) свідома і систематична робота над собою з метою вдосконалення раніше придбаних якостей особистості та формування нових;

14) Самовдосконалення

г) динамічна система уявлень людини про саму себе, що включає усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних природних властивостей; самооцінку; суб'єктивне сприйняття, що впливає на власну особистість зовнішніх факторів.

15) Пам'ять

а) спрямованість психічної діяльності людини та її зосередженість у певний момент на об'єкті або явищі, які мають для людини певне значення;

16) Увага

б) процес опосередкованого і узагальненого відображення у мозку людини предметів об'єктивної дійсності в їхніх істотних властивостях, зв'язках, відношеннях;

17) Мислення

в) процес прийняття та переробки людиною інформації, що завершується формуванням образів;

18) Сприйняття

г) психічна функція, призначена зберігати, накопичувати і відтворювати інформацію;

19) Уява

д) психічний процес відображення окремих елементарних властивостей дійсності, що безпосередньо впливають на наші органи почуттів;

20) Відчуття

е) здатність людини відтворювати в пам’яті предмети та явища, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створювати нові образи, які раніше вона ніколи не сприймала.

 

Аналіз психолого-педагогічної ситуації

 

Ознайомтесь із ситуацією і проаналізуйте її, враховуючи подані нижче запитання.

Як завжди, заходжу до класу, вітаюсь, запитую:

 – Хто відсутній?

– А, між іншим, і так бачу, що двох немає – найнедисциплінованіших. «Ну добре, хоч сьогодні відпочину», – подумала я.

Але тут двері відчинилися, і до класу увірвалися хлопчаки. В руках вони тримали троянди.

– Це Вам! – сказали вони, простягаючи мені квіти.

– Спасибі, але з якого приводу?

– Це Вам у День народження.

– А як ви дізналися?

– Е-е… це секрет фірми.

Але виявилось, що у фірми є ще один секрет. Троянди були якось дивно зламані.

– Хлопці, а де ви їх взяли?

– Наламали. За нами двірник аж до школи гнався!..

 

Які методи чи прийоми виховного впливу Ви використаєте для успішного розв’язання ситуації?

Які способи поведінки вихователя є педагогічно недоцільними під час розв’язання ситуації?

Запропонуйте оптимальний варіант розв’язання ситуації (ваші конкретні подальші дії на місці педагога).

 

Есе з теми: «Мрія вчителя».